Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora

Partnerom verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba ktorej má byť jednorázovo poskytnuté plnenie väčšie ako 100 000 € alebo ktorej majú byť poskytnuté čiastkové plnenia alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy v úhrnnej výške presahujúcej 250 000 €. Z uvedeného ustanovenia existujú však aj zákonné výnimky pre osoby, ktorým táto povinnosť nevzniká.

Zápis do registra partnerov verejného sektora je nevyhnutný pre podnikateľov obchodujúcich so štátom, pretože podľa zákona o verejnom obstarávaní nemôže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu, podľa vyššie uvedených kritérií, ak nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zároveň verejný obstarávateľ rovnako môže od zmluvy odstúpiť, ak podnikateľ nebol v čase uzavretia zmluvy v tomto registri zapísaný.

Pri jednotlivých partneroch verejného sektora je potrebné identifikovať konkrétnych konečných užívateľov výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti sa zameriavame na tieto činnosti

  • Podanie a príprava podkladov k zápisu do registra partnerov verejného sektora

  • Posúdenia povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora

  • Podávanie návrhov na zápis do registra hospodárskych subjektov

  • Zastupovanie súťažiteľov v procesoch verejného obstarávania