Vypracovanie verifikačného dokumentu do 24 hodín

Naším klientom ponúkame v jednoduchších prípadoch pri identifikácii konečného užívateľa výhod vypracovanie verifikačného dokumentu do 24 hodín od doručenia všetkých dokumentov potrebných pre riadne vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod. Verifikačný dokument predstavuje komplexný dokument, ktorým oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora. Identifikácia konečného užívateľa výhod sa vyhodnocuje na základe komplexne zmapovanej vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Poznanie vlastníckej a riadiacej štruktúry je kľúčovým prvkom pre riadne identifikovanie konečného užívateľa výhod.

Partnerom verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba ktorej má byť jednorázovo poskytnuté plnenie väčšie ako 100 000 € alebo ktorej majú byť poskytnuté čiastkové plnenia alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy v úhrnnej výške presahujúcej 250 000 €. Z uvedeného ustanovenia existujú však aj zákonné výnimky pre osoby, ktorým táto povinnosť nevzniká.

Zápis do registra partnerov verejného sektora je nevyhnutný pre podnikateľov obchodujúcich so štátom, pretože podľa zákona o verejnom obstarávaní nemôže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu, podľa vyššie uvedených kritérií, ak nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zároveň verejný obstarávateľ rovnako môže od zmluvy odstúpiť, ak podnikateľ nebol v čase uzavretia zmluvy v tomto registri zapísaný.

Pre prípady vzniku škody máme uzatvorenú poistnú zmluvu na krytie škody pri činnosti oprávnenej osoby až do výšky 100 000 €. S ohľadom na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade porušenia povinnosti v návrhu na zápis uviesť pravdivé alebo úplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch bude zo strany súdu uložená partnerovi verejného sektora pokuta od 10 000 € do 100 000 € . Za zaplatenie tejto pokuty ručí oprávnená osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora v čase porušenia povinností. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. S ohľadom na to sú partneri verejného sektora povinní oznámiť všetky potrebné informácie a žiadne skutočnosti nezatajiť. Za týmto účelom vykonávajú partneri verejného sektora pri prieskume štruktúry podniku vyhlásenie, ktorým deklarujú pravdivosť uvádzaných skutočnosti.

Zápis do registra partnerov verejného sektora je nevyhnutný pre podnikateľov obchodujúcich so štátom, pretože podľa zákona o verejnom obstarávaní nemôže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu, podľa vyššie uvedených kritérií, ak nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zároveň verejný obstarávateľ rovnako môže od zmluvy odstúpiť, ak podnikateľ nebol v čase uzavretia zmluvy v tomto registri zapísaný.

Pri jednotlivých partneroch verejného sektora je potrebné identifikovať konkrétnych konečných užívateľov výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po vykonaní zápisu do registra partnerov verejného sektora vykonávame každoročne overenie konečného užívateľa výhod vždy k 30-tému júnu a 31-tému decembru. Pred vykonaní overenia k týmto dátumom je každý partner verejného sektora povinný oznámiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora. Tieto zmeny overujeme u každého klienta k tomuto dátumu, pričom vychádzame pri overení mimo iných zdrojov aj z aktuálnych dostupných verejných registrov a zbierky listín, ktorú vedie obchodný register príslušného registrového súdu. Pri tomto postupe postupujeme s odbornou starostlivosťou a nezávislé od vôle partnera verejného sektora.

Pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti sa zameriavame na tieto činnosti

  • Podanie a príprava podkladov k zápisu do registra partnerov verejného sektora

  • Posúdenia povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora

  • Podávanie návrhov na zápis do registra hospodárskych subjektov

  • Zastupovanie súťažiteľov v procesoch verejného obstarávania