Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a nároky zamestnancov

Pri uplatňovaní nárokov zamestnancov alebo zamestnávateľov z neplatného skončenia pracovného pomeru je nevyhnutné postupovať tak, aby nároky bolo možné uplatniť v 2 mesačnej prekluzívnej lehote. V prípade, ak sa tieto nároky neuplatnia žalobou na súde v zásade bez ohľadu na to či bolo skončenie pracovného pomeru neplatné zanikajú. Pričom súd prihliadne na túto lehotu z úradnej povinnosti.

Naša advokátska kancelária sa zameriava na pracovné právo a nároky zamestnancov a zamestnávateľov z neplatného skončenia pracovného pomeru. V tejto súvislosti hrajú primárnu rolu nároky zamestnancov na odstupné upravené v § 62 Zákonníka práce, ktorý rozdielne diferenciu nárok na odstupné pri výpovedi a dohode o skončení pracovného pomeru v závislosti od počtu rokov trvania pracovného pomeru.

V rámci našej advokátskej kancelárie sa zameriavame na :

  • Uplatňovanie nárokov zamestnávateľov a zamestnancov v súdnom konaní
  • Vypracovanie dokumentov v pracovnoprávnej oblasti pre zamestnávateľov a zamestnancov, najmä výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru a ďalších
  • Zastupovanie zamestnancov a zamestnaneckých organizácii pri kolektívnom vyjednávaní
  • Uplatňovanie nárokov zamestnávateľov a zamestnancov v súdnom konaní