Podávanie návrhu na vykonanie exekúcie a návrhu na zastavenie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať v prípade, ak žalovaný nesplnil povinnosť uloženú exekučným titulom, ktorým môže byť napríklad rozsudok alebo platobný rozkaz.

Návrh sa podáva výhradne elektronicky na Okresnom súde Banská Bystrica, pričom jeho prílohy musia byť rovnako v elektronickej podobe, preto je potrebné v prípade exekučných titulov v listinnej podobe vykonať zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby. Zaručená konverzia je vykonávaná aj našou advokátskou kanceláriou.

Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie a vydaní upovedomenia o začatí exekúcie súd pridelí vec náhodným výberom exekútorovi podľa krajovej príslušnosti. Poverený exekútor postupuje vo veci vydaním upovedomenia o začatí exekúcie a vydávaním exekučných príkazov v súlade s exekučným poriadkom.

V prípade, ak žalovaný (povinný ) splnil povinnosť uloženú mu exekučným titulom môže sa voči začatej exekúcii brániť podaním návrhu na zastavenie exekúcie. Samotný návrh je nevyhnutné podať v lehote 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a musí byť odôvodnený relevantnými skutočnosťami napríklad. splnením dlhu, zánikom exekučného titulu, námietkou premlčania a poukázaním na preklúziu nároku.

Naša advokátska kancelária poskytuje služby zastupovania klientov v exekúcii pri podávaní návrhov na vykonanie exekúcie a pri podávaní návrhov na zastavenie exekúcie, prípadne iných podaní v exekúcii.