Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Branislava Volocha, so sídlom Laborecká 81, 066 01 Humenné IČO: 43920551 (ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na 0918531667, e-mailom na lawprotect@lawprotect.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

V našej kancelárii pôsobí osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je vaším kontaktným bodom na zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: JUDr. Branislav Voloch

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”),ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Prečo spracúvame osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 •  poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 •  plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.
  Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Na aký účel spracúvame osobné údaje

Účely spracúvania Primárny právny základ Súvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Marketingové účely Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zákon o advokácii, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR Zákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, [našim profesionálnym poradcom (napr. audítorom)], Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a  takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. [Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.]

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • kartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v  trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s  obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z  iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická 33 alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Zmeny podmienok ochrany súkromia Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v  akomkoľvek rozsahu. V  prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

JUDr. Branislav Voloch, advokáta so sídlom Laborecká 81, 066 01 Humenné, IČO:43920551, DIČ: 1078750959 (ďalej aj „reklamačný poriadok“)  

Dodávateľ JUDr. Branislav Voloch, advokát, so sídlom Laborecká 81, 066 01 Humenné, IČO:43920551, DIČ: 1078750959 (ďalej len ako „Dodávateľ“) poskytuje právne služby fyzickým a právnickým osobám (ďalej len ako „Objednávateľ“) (Dodávateľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne len ako „Zmluvná strana“).Pri uzatváraní zmlúv s fyzickými osobami spotrebiteľmi vznikajú spotrebiteľovi práva v súlade so zákonom 250/2007 z.z. O ochrane spotrebiteľa. V súlade s tým vydala spoločnosť reklamačný poriadok s týmito ustanoveniami:  

 1. Objednávateľ ktorý je fyzickou osobu spotrebiteľom môže v prípade, že mu boli zo strany dodávateľa poskytnuté služby uplatniť na takto poskytnuté služby reklamáciu. Zároveň sprostredkovateľ poúča spotrebiteľa, že spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni sprostredkovateľa, ktorou je sídlo objednávateľa v čase otváracích hodín. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť aj písomne alebo elektronickou formou.  
 2. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť v priebehu plynutia reklamačnej doby, ktorá je 24 mesiacov odo dňa poskytnutia služieb. 
 3. Reklamáciu vykoná spotrebiteľ alebo ním splnomocnená osoba o čom spíše sprostredkovateľ potvrdenie o uplatnenej reklamácii. 
 4. Sprostredkovateľ v súlade s § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. poúča spotrebiteľa o právach vyplývajúcich zo zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Podľa § 622 ods. (1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (spotrebiteľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci (sprostredkovateľ) je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci (spotrebiteľ) môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. (3)Predávajúci (sprostredkovateľa) môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Podľa § 623(1)Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (2)Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.Podľa § 624 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 5. Spotrebiteľ pri podávaní reklamácie oznámi v čom bola služby nesprávna a čo chce vykonanou reklamáciou reklamovať. 
 6. Spotrebiteľ oznámi sprostredkovateľovi v súlade s § 18 ods. 4 Zákonaj o ochrane spotrebiteľa, ktoré z vyššie uvedených práv uvedených v odseku 4. reklamačného poriadku uplatňuje.  
 7. Dodávateľ je povinný na základe rozhodnutia spotrebiteľa po tom čo určí ktoré z práv uvedených v bode 4. reklamačného poriadku uplatňuje určiť spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď , v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technického zhodnotenia  stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 8. Dodávateľ môže určiť jeden z týchto spôsobov vybavením reklamácie: a/ ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, b/ výmenou služby za inú službu, c/ vrátením ceny za poskytovanú službu, d/vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby, e/písomná výzva na prevzatie plnenia alebo f/ jej odôvodnené zamietnutie, 
 9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od poskytnutia služieb, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9. 
 11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od poskytnutia služieb a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sprostredkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 12. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. 

          JUDr. Branislav Voloch 

      advokát

Orgán dohľadu Slovenská obchodná inšpekcia a Slovenská advokátska komora