Založenie spoločnosti s ručením obmedzených s.r.o.

Založenie obchodnej spoločnosti alebo získanie živnostenského oprávnenia pre fyzickú osobu predstavuje prvý krok pri začatí podnikateľskej činnosti. Zväčša sa voľba klientov zameria na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s ohľadom na to, že spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Pri zakladaní spoločnosti je však potrebné vyriešiť niekoľko zásadných otázok, ktoré môžu v budúcnosti garantovať právnu pozíciu spoločníka v spoločnostiach s viacerými zakladateľmi. V zakladajúcich dokumentoch je preto potrebné nastaviť vzťahy medzi spoločníkmi tak, aby existovalo presné postavenie a garancie jasných pozícii v prípade vzniku problémových situácii, ktoré pri podnikateľskej činnosti nastanú.

Pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je nevyhnutné vypracovať zakladajúce dokumenty (spoločenská zmluva alebo zakladajúca listina). V tejto súvislosti je potrebné poukázať, že zakladatelia nesmú byť dlžníci na sociálnom poistení, zdravotnom poistení či daniach.

Po vypracovaní zakladajúcich dokumentov a ich overení je nevyhnutné požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia a podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra príslušného registrového súdu.

Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme výhradne elektronický za účelom zníženia súdnych poplatok v pre klientov

Naše činnosti v tejto oblasti sa zameriavajú na tieto činnosti:

  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie smerujúcej k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstva

  • Vypracovania valných zhromaždení a komplexné poradenstvo pri riadení spoločnosti

  • Založenie ohlasovacích a voľných živností

  • Poradenstvo súvisiace so správnym výberom formy podnikania
  • Zastupovanie klientov v rámci procesu kontrahovania zmluvných vzťahov s ich obchodnými partnermi
  • Zastupovanie podnikateľov v súdnom konaní, správnom konaní alebo inom konaní
  • Konzultácie podnikateľom v rámci prípravy investičných projektov